*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)506762 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> คลิ๊ปการใช้โปรแกรม --> การปรับปรุงย้อนหลัง --> SL32V1.29
     

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.29 (sl32v128.exe) 23 เม.ย.59

 • เนื่องจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีนี้มีหลายสำนักงานเบิกเงินเดือนใหม่ไม่ทัน ทำให้เดือนหน้ามีงานต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นคือ เบิกเงินเดือนใหม่หลังเลื่อนขั้น และตกเบิกเดือน เม.ย.ให้กับทุกคน ส่วนหนึ่งของการทำเงินเดือนหลายสำนักงานเลือกนำไฟล์ข้อมูล MS Excel ที่เลื่อนขั้นแล้วจากฝ่ายบุคคลมาอ่านข้อมูลเข้าในโปรแกรม ดังนั้นจึงปรับปรุงโปรแกรมเสียใหม่ให้สามารถปรับเงินเดือนเป็นเงินเดือนใหม่แล้วยังสามารถทำรายการตกเบิกได้ไปพร้อมกันเลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. กรณีที่ท่านใช้บัตรเงินเดือนจากโปรแกรม และต้องการบันทึกรายการในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นอัตราก่อนการเลื่อนขั้นด้วย ท่านต้องคลิกแท๊ป บัตรเงินเดือน คลิกปุ่ม เพิ่ม เลือกรายการ เพิ่มทุกคนโดยกำหนดเงื่อนไข ประเภทรายการให้ระบุเป็น 2..เลื่อนขั้นปกติ และตั้งแต่วันที่ระบุเป็น 1 เม.ย. แล้วคลิกปุ่ม บันทึก แต่ถ้ายังไม่ได้ใช้บัตรเงินเดือนหรือไม่ต้องการบันทึกในเดือน เม.ย. ก็ให้ข้ามข้อนี้ไปไม่ต้องทำรายการ
  2. ข้อนี้สำคัญ ต้องสั่งให้โปรแกรมทำการอ่านข้อมูลปัจจุบัน (เม.ย.) ไปเป็นอัตราเก่าก่อนเพื่อให้สามารถทำรายการตกเบิกได้ โดยคลิกที่ปุ่ม ปรับปรุงอัตราเก่า (มีในรุ่น 1.29 ขึ้นไปเท่านั้น รุ่นต่ำกว่านี้ต้องอัพเดรทโปรแกรม ตามรูป 1.29 a.) ถ้าไม่ดำเนินการในข้อนี้จะทำรายการตกเบิกไม่ได้ข้อมูลจะไม่ถูกต้อง
  3. ทำการอ่านข้อมูลเงินเดือนแต่ละรายเข้าระบบ โดยคลิกแท๊ป บัญชีรับ/จ่าย แท๊ปย่อย รายการจ่าย คลิกปุ่ม นำเข้าข้อมูล เลือกรายการ นำเข้าข้อมูลโดยตรง รายการเงินเดือนที่ต้องนำเข้าคือรายการ เงินเดือน/ค่าจ้าง (T5) หน้าต่างนี้ดำเนินการเหมือนการนำเข้ารายจ่ายปกติแต่เลือกเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง จากนั้นอ่านข้อมูล
  4. ปรับแก้เงินเดือนสำหรับผู้ที่เลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกัน หรืออ่านเข้าไม่ได้ หรือบุคคลที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในไฟล์ MS Excel
  5. ขณะนี้ท่านได้ข้อมูลสำหรับเดือน พ.ค. เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการกับการเบิกจ่ายเดือน พ.ค.ได้ตามปกติ เช่น พิมพ์ 4109 ทั้งแบบมีเพียงเงินเดือนใหม่ และแบบมีเงินเดือนเก่า เงินเดือนใหม่ และจำนวนเงินที่เบิกเพิ่ม นอกจากนี้ กรณีที่ต้องการให้โปรแกรมสร้างรายการในบัตรเงินเดือนด้วยก็ทำได้โดยคลิกไปที่แท๊ป บัตรเงินเดือน คลิกปุ่ม เพิ่ม คลิกตัวเลือก เพิ่มทุกคนโดยกำหนดเงื่อนไข ประเภทรายการให้เลือกเป็น 2..เลื่อนขั้นปกติ ตั้งแต่วันที่เลือกเป็น 1 พ.ค. เพราะ 1-30 เม.ย. จะบันทึกมาจากการตกเบิก อย่างอื่นก็ใส่ข้อมูลเท่าที่ทำได้ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก
  6. การปรับเงินเดือนโดยการอ่านข้อมูลมาจาก MS Excel โปรแกรมจะไม่ได้ทำการอัพเดรทข้อมูลสำรองภาษี ดังนั้น ต้องทำการปรับปรุงเงินเดือนใหม่เพื่อรอไว้สำหรับการรับรองภาษีโดยคลิกแท๊ป ภาษีรายเดือน คลิกปุ่ม ตรวจสอบยอดเงิน เนื่องจากเราใช้หน้าต่างร่วมกับการนำเข้ารายรับ - จ่ายโปรแกรมเลยไม่ได้ทำการปรับปรุงรายการภาษี ถ้าทำเช่นนั้นจะทำให้โปรแกรมทำงานช้ากว่าปกติ จึงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบยอดเงินภายหลัง สำหรับนำเข้าเงินเดือนจาก MS Excel
  7. สร้างรายการตกเบิกสำหรับเดือน เม.ย. โดย คลิกแท๊ป รายการตกเบิก ตรวจดูว่ามีรายการข้อมูลอะไรค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็คลิกปุ่ม ลบ เลือกตัวเลือก ลบทั้งหมดทุกรายการ
  8. อ่านข้อมูล ปัจจุบัน และ อัตราเก่าเพื่อทำรายการตกเบิก โดยคลิกปุ่ม เพิ่ม เลือกตัวเลือก เพิ่มทุกคนโดยกำหนดเงื่อนไข โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างตามรูป 1.29 b. (ผู้ที่ถูกสำรองไว้รับรองภาษีและผู้มีเงินเดือนอัตราปัจจุบันกับอัตราเก่าเท่ากันจะไม่ถูกนำไปสร้างในรายการตกเบิก)
  9. กำหนดวันที่ใน ตั้งแต่วันที่ เป็น 1 เม.ย. ถึงวันที่ เป็น 30 เม.ย. และข้อมูลอื่น ๆ เท่าที่ทำได้ ส่วนในรายการ เพิ่มเฉพาะระดับ ให้ว่างไว้ เพราะเราต้องการสร้างรายการทุกคน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เราก็จะได้รายการตกเบิกให้กับทุกคน พิมพ์แบบ 4111 พร้อมวางฎีกาตกเบิก
  10. ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว OK ต้องการส่งรายการตกเบิกไปรายการรับจ่าย และ/หรือบัตรเงินเดือน โดยทำการส่งไปรายการรับจ่ายก่อนเพราะเราต้องการให้ออกพร้อมกับเงินเดือน โดยคลิกปุ่ม ส่งข้อมูล (ในแท๊ป รายการตกเบิก) เลือกรายการ ส่งข้อมูลเข้าบัญชีรับ - จ่าย โปรแกรมจะแสดงข้อกำหนดดังรูป 1.29 c.
  11. เลือกเดือน พ.ค. เพราะจะโอนพร้อมเงินเดือนปกติ ทำเครื่องหมายหน้า หัก กบข. เลือกช่องรายการจ่ายสักหนึ่งช่องสำหรับหัก กบข.ตกเบิกในรายการจ่าย ในที่นี้ผมใช้ชื่อรายจ่ายเป็น กบข.ตกเบิก ส่วนรายการอื่นไม่ต้องกำหนดคลิกปุ่ม บันทึก จบแล้วสามารถทำรายการหักต่าง ๆ ตามปกติได้ครับ ผลจากการส่งเข้ารายการจ่าย โปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลสำหรับรอการรับรองภาษีให้ด้วย สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลในโปรแกรม กบข.นั้น ต้องดำเนินการเองผมไม่สามารถส่งข้อมูลไปเข้าโปรแกรม กบข.ได้ แต่ท่านสามารถส่งข้อมูลออกไป MS Excel เพื่อไปนำเข้าในโปรแกรมของ กบข.ได้ครับ
  12. กรณีต้องการบันทึกลงบัตรเงินเดือนด้วยทำได้โดยคลิกปุ่ม ส่งข้อมูล เลือกตัวเลือก บันทึกลงบัตรเงินเดือน

   ด้วยเหตุผลนี้เดือนนี้จึงจำเป็นต้องปรับโปรแกรม 2 ครั้ง สำหรับกรณีตกเบิกค่อย ๆ ทำตามคำอธิบายทีละข้อทีละขั้นตอนครับ.....
   เกิดกรณีเฉพาะกิจ ต้องเพิ่มเติมโปรแกรมช่วยให้ทำข้อมูลตั้งต้นได้ง่ายขึ้น


 • ปรับรุ่นย่อย 1.29.1 ส่งข้อมูลตั้งต้นเตรียมส่งให้ สพฐ. มีทางเลือกในการปฏิบัติ 2 วิธี แล้วแต่ว่าจะสะดวกวิธีไหน ดังนี้
  1. วิธีที่ 1 เลือกส่งข้อมูลไปยัง MS Excel แบบกำหนดเองตามปกติ ซึ่งได้เพิ่มรายการลดหย่อนในรายการที่ส่งให้แล้วอยู่ท้าย ๆ รายการ ดังรูป 1.29.1 b. กรณีนี้ จะไม่มีเลขสมาชิกสหกรณ์ แต่สามารถประยุกต์เอาช่องรายจ่ายหรือรายรับช่องใดช่องหนึ่งมาใช้ชั่วคราวได้ โดยการอ่านเลขสมาชิกสหกรณ์เข้าช่องรายรับหรือรายจ่าย แล้วส่งออกมาเป็นเลขสมาชิกสหกรณ์ได้
  2. วิธีที่ 2 ในหน้าต่างพิมพ์ในรูป 1.29.1 a. ได้เพิ่มตัวเลือกส่งข้อมูลให้ สพฐ.ไว้แล้ว เมื่อเลือกตัวนี้และคลิกปุ่มส่งข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง 1.29.1 c. กรณีนี้โปรแกรมจะสร้างข้อมูลใน MS Excel จำนวน 29 ช่องตามที่ สพฐ.ต้องการ มีเรื่องการกำหนดเลขสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งผู้ใช้ต้องนำไฟล์ MS Excel ของสหกรณ์ที่ส่งมาซึ่งจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนและเลขสมาชิกสหกรณ์ มากำหนดเงื่อนไขตามที่ทำเครื่องหมายไว้ และคลิกปุ่มเปิด MS Excel รอไว้ก่อนการส่งข้อมูล กรณีนี้สามารถเลือกประเภทข้อมูลด้านบนได้ เช่น ต้องการส่งข้าราชการกับพนักงานราชการ ก็ให้เลือกทั้ง 2 หรือต้องการส่งลูกจ้างประจำเพียงอย่างเดียวก็เลือกที่ลูกจ้างประจำเพียงอย่างเดียว เมื่อกำหนดข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิกส่งข้อมูลโปรแกรมจะบันทึกเป็น MS Excel ให้ก่อนเนื่องจากอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ผู้ใช้ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง (กรณีวิธีที่ 2 จะกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อหมดกรณีการส่งข้อมูลจะถอดหน้าต่างส่งข้อมูลนี้ออกไปใช้ในกรณีส่งข้อมูล MS Excel กำหนดเอง หรือ ส่งข้อมูลกรมบัญชีกลางแทน (เตรียมรอไว้ให้แล้วตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง))


  กรณีที่ใช้เวอร์ชั่นเก่า 7.53 ต้องการส่งข้อมูลออกตามกรณีนี้ ต้องแปลงข้อมูลเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก่อน โดยเปิดโปรแกรมเก่า คลิกปุ่มสำรองข้อมูลลงดิสค์ จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .sav .sig และ .msg ส่งไฟล์ทั้ง 12 ไฟล์เข้าเมลล์ jakraval@hotmail.com เมื่อแปลงข้อมูลเสร็จส่งกลับ
  (ประมาณ 1-2 ชั่วโมง) ก็สามารถใช้ได้กับโปรแกรมใหม่ได้แล้ว


 • ปรับรุ่นย่อย 1.29.2 ส่งข้อมูลตั้งต้นเตรียมส่งให้ สพฐ. เพิ่มเติมกรณี กบข.ส่งข้อมูลมา ดังนั้น ต้องปรับเป็นรุ่น 1.29.2 ขอรอดูข้อมูลจาก กบข.ก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไร

 • ปรับรุ่นย่อย 1.29.3 ส่งข้อมูลตั้งต้นเตรียมส่งให้ สพฐ. เพิ่มเติมกรณี กบข.ส่งข้อมูลมา มีความชัดเจนกรณีที่ข้าราชการมีสหกรณ์หลายสหกรณ์ และ กบข.จะส่งข้อมูลไปให้ สพฐ. และ สพฐ.จะส่งข้อมูลมาที่สำนักงานฯ ทำให้ต้องรอดูข้อมูลของ กบข.ก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบใด ดังนั้น ช่วงนี้ขอให้ติดตามความคืบหน้าของโปรแกรมบ่อย ๆ ส่วนท่านใดที่เริ่มทำข้อมูลแล้วอาจทำโน๊ตการแก้ไขไว้ เพื่อรอบสุดท้ายจะง่ายต่อการแก้ไข สำหรับการเบิกเงินเดือนและตกเบิกในเดือน พ.ค.สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากว่าข้อมูลส่ง สพฐ.ไม่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินเดือน
  1. กรณีมีสหกรณ์หลายสหกรณ์ให้อ่านข้อมูลสหกรณ์ให้ครบในคราวเดียวกันทุกสหกรณ์
  2. กรณีชื่อสหกรณ์ ถ้ามีเพียงสหกรณ์เดียวจะกำหนดชื่อสหกรณ์ในหน้าต่างรูป 1.29.2 a. โดยตรงได้เลยก็ได้ แต่ถ้ามีหลายสหกรณ์ต้องใส่ชื่อสหกรณ์ใน Excel สักคอลัมน์นึง ให้กับทุกคนในทุกไฟล์ของ Excel ซึ่งโปรแกรมจะนำข้อมูลนี้มาใช้ในตาราง 29 ช่องด้วย
  3. การส่งข้อมูลควรส่งข้าราชการ (กบข.) กับลูกจ้าง (กสจ.) แยกไฟล์กัน เนื่องจากเวลาส่ง สพฐ.ต้องส่งแยกกันเช่นกัน
  4. กรณีอัตรา กบข. ใน Excel ของ กบข.ไม่ได้ให้อัตราหักปกติมา แต่กำหนดอัตราหักสะสมเพิ่มมา ผู้ใช้อาจปล่อยว่างไว้เพื่อให้โปรแกรมไปนำข้อมูลจากโปรแกรมมาใส่แทนให้ก็ได้
 • ปรับรุ่นย่อย 1.29.4 เพิ่มเติมกรณีต่าง ๆ ดังนี้
  1. มีอยู่สำนักงานหนึ่งต้องการส่งเงินโอนเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลยต้องเพิ่มโมดูลสำหรับสร้างไฟล์โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เหมือนกับธนาคารกรุงไทย
  2. เพิ่มการนำเข้าข้อมูลการลดหย่อนต่าง ๆ จาก Excel ซึ่งอยู่ในหน้าต่างการนำเข้ารายจ่าย แต่จะมีรายการต่อท้ายอยู่ล่าง ๆ
Ready 92,285 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com