*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

506763 (by http://msglive.org)506763 (by http://msglive.org)506763 (by http://msglive.org)506763 (by http://msglive.org)506763 (by http://msglive.org)506763 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> คลิ๊ปการใช้โปรแกรม --> การปรับปรุงย้อนหลัง --> SL32V1.40-51
     

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.40 (sl32v140.exe) ม.ค.61

 • เพิ่มเติมรายละเอียดการทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้ไฟล์ข้อมูลมาจากกรมบัญชีกลางให้สามารถพิมพ์รายงานเป็นหนังสือรับรองภาษี, สร้างไฟล์ฟอร์แมทกลางหรือเป็น MS Excelส่งให้สรรพากร และสร้างไฟล์ข้อมูลหนังสือรับรองภาษีเพื่อนำไปใช้ในเว็บสลิ๊ปเงินเดือน
 • รุ่น 1.40.2 เพิ่มเติมการอ่านข้อมูลเข้าสำหรับเงิน "บำเหน็จค้ำประกัน" สำหรับผู้ใช้กับบำนาญ
 • รุ่น 1.40.3 (ก.ย.61) เพิ่มการเก็บข้อมูล E-Mail เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก และการกำหนดรหัสธนาคารของบัญชีธนาคารเพื่อให้สามารถสร้างไฟล์ข้อมูล Excel ตามรูปแบบ KTB Universal Data Entry Online

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.41 (sl32v141.exe) พ.ย.61

 • ปรับปรุงการส่งข้อมูลตามรูปแบบของ Universal Data Entry Online ทั้ง Excel และ Text File
 • ปรับปรุงการแสดงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลในหน้าต่างการทำรายการตกเบิก
 • รุ่น 1.41.1 (sl32v1411.exe) ก.พ.62
  1. ปรับปรุงเพิ่มเติมการสร้างไฟล์หนังสือรับรองภาษีสำหรับรหัสเงินสะสม กบข./กสจ. และพนักงานราชการ

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.42 (sl32v142.exe) มี.ค.62

 • เพิ่มตัวเลือกส่งข้อมูลเป็นไฟล์ประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.43 (sl32v143.exe) มี.ค.62

 • เพิ่มแท๊ปสำหรับการปรับลดรายจ่ายที่ส่งหักสำหรับกรณีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายเดือนให้มียอดโอนเข้าบัญชีไม่ต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนด
 • รุ่น 1.43.1 (sl32v1431.exe) เม.ย.62
  1. เพิ่มเติมทางเลือกการคำนวณเป็นจำนวนเงินคงเหลือโอนไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่กำหนด
  2. เพิ่มข้อมูลการส่งออกไป MS Excel แบบกำหนดเอง

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.44 - 1.44.1 (sl32v1441.exe) ต.ค.62

 • ปรับปรุงหน้าต่างโปรแกรม
 • เพิ่มแบบรายงานการคำนวณยอดโอนไม่ต่ำกว่า 30% หรือแล้วแต่กำหนด ทางเครื่องพิมพ์และส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
 • รุ่น 1.44.2 (sl32v1442.exe) ปรับปรุงหน้าต่างการกำหนดสถานะการเบิกจ่ายหรืองดเบิกจ่าย ให้ระบุตามแผนหรือตำแหน่ง
 • รุ่น 1.48.1 (sl32v1481.exe) เพิ่มเติมฟอร์แมทการบันทึกข้อมูลแบบ สลจ.6 ให้เป็นไฟล์ฟอร์แมทแบบ MS Excel 2003

Ready 1,292 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com