.:: การติดต่อขอลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดโปรแกรม ติดต่อที่ jakraval@hotmail.com หรือ 081-8659686 เท่านั้น ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

327423 (by http://msglive.org)327423 (by http://msglive.org)327423 (by http://msglive.org)327423 (by http://msglive.org)327423 (by http://msglive.org)327423 (by http://msglive.org)

สมาชิก 564 คน
สมัครใหม่ 1 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ
     


โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ (พ.ค.61)

     

ตัวอย่างการกำหนดค่าข้อมูลในการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์

Click ขยายรูป ตัวอย่างการกำหนดค่าของการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์ (1,359 ครั้ง)
ตัวอย่างการกำหนดค่าของการตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์
     

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 3.00 (พ.ค.61)

 • ปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมด ตามคู่มื่อ RPV3Manual.pdf
 • รองรับการทำงานในรูปแบบ Client/Server กับฐานข้อมูล MySQL V.5.xx
 • รองรับการพิมพ์กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบใบเสร็จของ สพฐ. (7x8.5 นิ้ว) และรูปแบบอื่น โดยกำหนดตำแหน่งในไฟล์สคริ๊ปคำสั่ง (ตัวอย่างในคู่มือ)
 • ตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินได้ (เหมาะสำหรับกระดาษแบบ A4)
 • นำข้อมูลจากระบบเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

 1. คลิกปุ่มตั้งค่าข้อมูล เลือก ตั้งค่าหน่วยงาน กรอกข้อมูลตามฟอร์มรับข้อมูลและบันทึกไว้
 2. คลิกปุ่มทะเบียนข้อมูล เลือก สร้างรายชื่อชั้น เพิ่มรายชื่อชั้นเรียนที่มีอยู่ เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 2...
 3. คลิกปุ่มทะเบียนข้อมูล เลือก สร้างรายการรับเงิน ดำเนินการสร้างรายการรับเงินสำหรับนักเรียนในแต่ละเทอม เช่น สร้างกลุ่มรายการ เพื่อใช้สำหรับการรับเงินในปีการศึกษา 2561 ให้เพิ่มรายการในกลุ่มรายการก่อน จากนั้นสร้างชื่อรายการรับเงิน ในกรณีนี้สามารถสร้างได้หลายรายการเนื่องจากในแต่ละรายการรับเงินอาจมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน เช่น สร้างชื่อรายการรับเงินของห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต, รายการรับเงินของห้องเรียน MEP และห้องเรียนปกติ เป็นต้น จากนั้นจึงสร้างรายละเอียดของแต่ละชื่อรายการว่าแต่ละชื่อรายการมีรายการเก็บเงินอะไรบ้าง เป็นเงินเท่าใด
 4. คลิกปุ่มทะเบียนรายชื่อนักเรียน เพิ่มรายชื่อนักเรียนในแต่ละชั้น/ห้อง กรณีมีห้องเดียวควรกำหนดให้เป็นห้อง 1 ไม่ควรว่างไว้หรือเป็น 0 ในการเพิ่มรายชื่อนักเรียนผู้ใช้สามารถพิมพ์เพิ่มทีละคนหรือเพิ่มจาก MS Excel ในกรณีนี้ผู้ใช้ต้องคลิกปุ่มเพิ่มก่อนจากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกว่าพิมพ์เองหรืออ่านจาก MS Excel
 5. คลิกปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ออกใบเสร็จรับเงินในกรณีที่นักเรียนมาชำระเงินค่าเทอม ในการพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ทีละคนหรือเลือกพิมพ์หลายคนเป็นห้อง รายการในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจะมาจากรายการที่ผู้ใช้สร้างรายการรับเงินไว้ก่อนหน้านี้
  - ในหน้าต่างกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ใช้พิมพ์กระดาษต่อเนื่องขนาด 8.5x8 นิ้ว (แบบ สพฐ.) ให้ผู้ใช้เลือก พิมพ์โดยตรงจากโปรแกรม และเลือก 3..ฟอร์มใบเสร็จของ สพฐ. กรณีเป็นหน่วยงานอื่นสามารถตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์โดยแก้ไขไฟล์กำหนดตำแหน่ง obec.conf โดยใช้โปรแกรมอีดิทเตอร์ทั่วไปหรือโปรแกรม NotePad.exe แก้ไข สำหรับรายละเอียดคำสั่งและรูปแบบอ้างอิงคำอธิบายในคู่มือโปรแกรม กรณีที่ต้องการพิมพ์โดยใช้กระดาษต่อเนื่อง A4 แบบแบ่งครึ่งมีลอยปรุ ให้เลือก พิมพ์โดยตรงจากโปรแกรม และเลือก 4..ฟอร์มจากโปรแกรมกระดาษ A4 แบ่งครึ่ง ซึ่งโปรแกรมจะสร้างรูปแบบใบเสร็จรับเงินให้เอง
 6. ในการรับชำระเงินบำรุงการศึกษาปกติตามข้อก่อนนี้เมื่อได้ดำเนินการไปสักระยะ ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม ตรวจสอบค้างชำระ เพื่อให้โปรแกรมทำการตรวจสอบข้อมูลและสร้างรายการค้างชำระสำหรับผู้ยังไม่ได้ชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดในหน้าต่างข้อมูล ในการปฏิบัติในข้อนี้ควรทำการตรวจสอบครั้งละชั้น/ห้อง เนื่องจากอาจมีรายการรับเงินไม่เหมือนกัน
 7. กรณีที่มีผู้ชำระเงินบำรุงการศึกษามาชำระเงินในปีการศึกษา/ภาคเรียนที่ได้ทำการตรวจสอบค้างชำระแล้ว ให้คลิกปุ่ม ทะเบียนชำระค่าเทอม จากนั้นให้ค้นหาผู้ที่มาชำระและดับเบิ้ลคลิกในรายการที่ค้างชำระเพื่อรับชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จต่อไป

ปรับปรุง รุ่น 3.01 (มิ.ย.61)

 • ย้ายปุ่มตรวจสอบการค้างชำระจากหน้าต่างทะเบียนชำระค่าเทอม ออกมาไว้ที่หน้าต่างหลักเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน และเพิ่มเติมการกำหนดห้องที่ใช้ตรวจสอบพร้อมกันได้หลายห้องกรณีใช้รายการเดียวกันและจำนวนเงินเท่ากัน เช่น กำหนดเป็นห้อง 1,2,3,5,11 เป็นต้น (ตามคู่มือหน้า 24)

Ready 6,388 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com