*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

504808 (by http://msglive.org)504808 (by http://msglive.org)504808 (by http://msglive.org)504808 (by http://msglive.org)504808 (by http://msglive.org)504808 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ
     


โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ (พ.ค.61)

     

โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รุ่น 3.00 (พ.ค.61)

 • ปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมด ตามคู่มื่อ RPV3Manual.pdf
 • รองรับการทำงานในรูปแบบ Client/Server กับฐานข้อมูล MySQL V.5.xx
 • รองรับการพิมพ์กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบใบเสร็จของ สพฐ. (7x8.5 นิ้ว) และรูปแบบอื่น โดยกำหนดตำแหน่งในไฟล์สคริ๊ปคำสั่ง (ตัวอย่างในคู่มือ)
 • ตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินได้ (เหมาะสำหรับกระดาษแบบ A4)
 • นำข้อมูลจากระบบเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน V.3.06.?

 1. คลิกปุ่ม "ตั้งค่าข้อมูล" เลือก "ตั้งค่าหน่วยงาน" กรอกข้อมูลตามฟอร์มรับข้อมูลและบันทึกไว้
 2. คลิกปุ่ม "ทะเบียนข้อมูล" เลือก "สร้างรายชื่อชั้น" เพิ่มรายชื่อชั้นเรียนที่มีอยู่ เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 2...
 3. คลิกปุ่ม "ทะเบียนข้อมูล" เลือก "สร้างรายการรับเงิน" ดำเนินการสร้างรายการรับเงินสำหรับนักเรียนในแต่ละเทอม เช่น สร้างกลุ่มรายการ เพื่อใช้สำหรับการรับเงินในปีการศึกษา 2561 ให้เพิ่มรายการในกลุ่มรายการก่อน จากนั้นสร้างชื่อรายการรับเงิน ในกรณีนี้สามารถสร้างได้หลายรายการเนื่องจากในแต่ละรายการรับเงินอาจมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน เช่น สร้างชื่อรายการรับเงินของห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต, รายการรับเงินของห้องเรียน MEP และห้องเรียนปกติ เป็นต้น จากนั้นจึงสร้างรายละเอียดของแต่ละชื่อรายการว่าแต่ละชื่อรายการมีรายการเก็บเงินอะไรบ้าง เป็นเงินเท่าใด
 4. คลิกปุ่ม "ทะเบียนรายชื่อนักเรียน" เพิ่มรายชื่อนักเรียนในแต่ละชั้น/ห้อง กรณีมีห้องเดียวควรกำหนดให้เป็นห้อง 1 ไม่ควรว่างไว้หรือเป็น 0 ในการเพิ่มรายชื่อนักเรียนผู้ใช้สามารถพิมพ์เพิ่มทีละคนหรือเพิ่มจาก MS Excel ในกรณีนี้ผู้ใช้ต้องคลิกปุ่ม "เพิ่ม" ก่อนจากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกว่าพิมพ์เองหรืออ่านจาก MS Excel
 5. คลิกปุ่ม "พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน" เพื่อใช้ออกใบเสร็จรับเงินในกรณีที่นักเรียนมาชำระเงินค่าเทอม ในการพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ทีละคนหรือเลือกพิมพ์หลายคนเป็นห้อง รายการในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจะมาจากรายการที่ผู้ใช้สร้างรายการรับเงินไว้ก่อนหน้านี้
  - ในหน้าต่างกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ใช้พิมพ์กระดาษต่อเนื่องขนาด 8.5x8 นิ้ว (แบบ สพฐ.) ให้ผู้ใช้เลือก "พิมพ์โดยตรงจากโปรแกรม" และเลือก "3..ฟอร์มใบเสร็จของ สพฐ." กรณีเป็นหน่วยงานอื่นสามารถตั้งค่าตำแหน่งพิมพ์โดยแก้ไขไฟล์กำหนดตำแหน่ง obec.conf โดยใช้โปรแกรมอีดิทเตอร์ทั่วไปหรือโปรแกรม NotePad.exe แก้ไข สำหรับรายละเอียดคำสั่งและรูปแบบอ้างอิงคำอธิบายในคู่มือโปรแกรม กรณีที่ต้องการพิมพ์โดยใช้กระดาษต่อเนื่อง A4 แบบแบ่งครึ่งมีลอยปรุ ให้เลือก "พิมพ์โดยตรงจากโปรแกรม" และเลือก "4..ฟอร์มจากโปรแกรมกระดาษ A4 แบ่งครึ่ง" ซึ่งโปรแกรมจะสร้างรูปแบบใบเสร็จรับเงินให้เอง (หมายเหตุ การพิมพ์ใบเสร็จในลักษณะนี้มักใช้สำหรับเป็นหลักฐานการรับเงินสำหรับรายการที่ไม่สามารถนำไปเบิกกับทางราชการได้ซึ่งมักเป็นรายการรับเงินของสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น)
 6. ในการรับชำระเงินบำรุงการศึกษาปกติตามข้อก่อนนี้เมื่อได้ดำเนินการไปสักระยะ ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม "ตรวจสอบค้างชำระ" เพื่อให้โปรแกรมทำการตรวจสอบข้อมูลและสร้างรายการค้างชำระสำหรับผู้ยังไม่ได้ชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดในหน้าต่างข้อมูล ในการปฏิบัติในข้อนี้ควรทำการตรวจสอบครั้งละชั้น/ห้อง เนื่องจากอาจมีรายการรับเงินไม่เหมือนกัน
 7. กรณีที่มีผู้ชำระเงินบำรุงการศึกษามาชำระเงินในปีการศึกษา/ภาคเรียนที่ได้ทำการตรวจสอบค้างชำระแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ทะเบียนชำระค่าเทอม" จากนั้นให้ค้นหาผู้ที่มาชำระและดับเบิ้ลคลิกในรายการที่ค้างชำระเพื่อรับชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จต่อไป
 8. การทดลองในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนโปรแกรม โปรแกรมจะอนุญาตให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ไม่เกิน 10 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน 10 ใบ แบบต่อเนื่องกระดาษฟอร์มใบเสร็จรับเงินจริง
 9. การปรับแต่งตำแหน่งพิมพ์ให้มีความเหมาะสม ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตำแหน่ง หรือกำหนดข้อมูลที่ต้องการพิมพ์เพิ่มเติมได้ โดยคลิกปุ่ม "ตั้งค่าข้อมูล" และเลือก "แก้ไขตำแหน่งใบเสร็จ" จากนั้นเลือกประเภทใบเสร็จรับเงินเป็น "ใบเสร็จรับเงิน สพฐ." เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้บันทึกไว้เพื่อนำไปใช้พิมพ์ในคราวต่อไป

ปรับปรุง รุ่น 3.01 (มิ.ย.61)

 • ย้ายปุ่มตรวจสอบการค้างชำระจากหน้าต่างทะเบียนชำระค่าเทอม ออกมาไว้ที่หน้าต่างหลักเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน และเพิ่มเติมการกำหนดห้องที่ใช้ตรวจสอบพร้อมกันได้หลายห้องกรณีใช้รายการเดียวกันและจำนวนเงินเท่ากัน เช่น กำหนดเป็นห้อง 1,2,3,5,11 เป็นต้น (ตามคู่มือหน้า 24)

ปรับปรุง รุ่น 4.00 (ก.ค.65)

 • ปรับปรุงระบบใหม่เป็นแบบ Client/Server โดยรองรับระบบ Win MySQL Database
 • สามารถดูและดาวโหลดโปรแกรม WinMySQL ได้ที่ โปรแกรม MySQL

  • *** คลิ๊ปวิธีการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ***

  • กรณีสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว เครื่องพิมพ์เลื่อนกระดาษไม่ตรงกับหน้าหรือลอยปรุบนกระดาษ อาจจำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson LQ-310 ให้ดาวน์โหลดไฟล์ lq310.pdf ส่วนเครื่องพิมพ์อื่นให้ดูการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์นั้น ๆ
Ready 16,204 Time(s) 
ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com