*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 LineID: 0818659686 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

444654 (by http://msglive.org)444654 (by http://msglive.org)444654 (by http://msglive.org)444654 (by http://msglive.org)444654 (by http://msglive.org)444654 (by http://msglive.org)

สมาชิก 7 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> โปรแกรมเงินเดือน
     

โปรแกรมเงินเดือนข้าราชการ รุ่น 32/64Bit V.1.00 (ม.ค.58)

(กรณีท่านใดนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมไม่ได้ ให้สำรองแฟ้มข้อมูลแล้วส่งไฟล์สำรอง (นามสกุลไฟล์เป็น .sav .msg .sig รวมประมาณ 12 ไฟล์) มาที่เมลล์ของผม jakraval@hotmail.com จะนำข้อมูลเข้าระบบใหม่เหลือไฟล์เดียวให้ครับ)

 • โปรแกรมอยู่คนละที่กับระบบเดิม จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมใหม่ และแก้ปัญหาการลงทะเบียนโปรแกรมไม่ได้กับ Win7 บางรุ่น
 • ใช้ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมมีปัญหากับระบบวินโดวส์ในปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลจากระบบเดิมได้จากตัวเลือกของโปรแกรม ซึ่งระบบเดิมแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ c:\Program Files\Msg\Salary (ใช้ Salary เดียวนะครับ)
 • ปรับปรุงระบบการทำบัตรเงินเดือนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น รายการในบัตรเก่าที่อ่านเข้ามาอาจมีข้อผิดพลาดบ้างบางประการ
 • ปรับมาใช้กระดาษ A4 ทุกแบบพิมพ์รายงาน และสามารถสร้างรายงานแบบ PDF ไฟล์ได้
 • รวมโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมเสริมในระบบเก่าไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น โปรแกรมนำเข้าข้อมูลและโปรแกรมรวมจ่ายแบบออมสิน จะอยู่ในแท๊ปรายจ่าย และปุ่มนำเข้าข้อมูล, โปรแกรมแปลงสลิ๊ปขึ้นเว็บจะถูกนำมารวมอยู่ในหน้าต่างพิมพ์ หมวดส่งข้อมูล จะมีตัวเลือกให้สร้างไฟล์สลิ๊ปบนเว็บได้
 • รองรับทั้งวินโดวส์ 32Bit และ 64Bit (มีคนนำไปทดสอบใช้กับ Win 10/64Bit แล้วใช้ได้ไม่เป็นปัญหา ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับ)
 • การนำไปใช้ระยะแรกขอให้ใช้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันทดลองสักประมาณ 1-2 เดือนเพื่อตรวจดูความถูกต้องของระบบ และปรับเปลี่ยนความเคยชินระหว่างระบบเก่ากับใหม่ แต่ระบบใหม่ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับระบบเก่ามากที่สุด ยกเว้นบางกรณีที่จำเป็นต้องแตกต่างกัน
 • ระบบใหม่เพิ่มรายการวันที่โอนเงินบนเว็บ ดังนั้น โปรแกรมแสดงสลิ๊ปบนเว็บควรต้องปรับปรุงใหม่ด้วย

ขอนำรายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนในแต่ละรุ่นไปทำในตัวเลือก การใช้โปรแกรม และทำเป็นตัวเลือกย่อยไว้ เนื่องจากชักเริ่มจะยาวแล้วครับ


การส่งไฟล์ข้อมูลแบบ LOAN.txt ใช้รูปแบบตาม I002_ImIncDec_New และข้อมูลแบบ DEBT.txt ใช้รูปแบบตาม I008_ImDebt
ซึ่งรองรับรูปแบบข้างต้นตั้งแต่รุ่น 1.31 ขึ้นไป

ปรับปรุงไฟล์ฐานข้อมูลของระบบจ่ายตรงเพิ่มเติม เนื่องจากกรมบัญชีการเปิดให้ดาวน์โหลด ข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน (ใหม่แยกตกเบิก) 120 คอลัมน์ ดังนั้น จึงเพิ่มฐานข้อมูลในไฟล์ข้อมูล Payroll.dat ในส่วนนี้เข้าไป ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วนำไปบันทึกแทนที่ของเดิมที่อยู่ใน C:\MSGLIVE\Sal32V100

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.40 (sl32v140.exe) ม.ค.61

 • เพิ่มเติมรายละเอียดการทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้ไฟล์ข้อมูลมาจากกรมบัญชีกลางให้สามารถพิมพ์รายงานเป็นหนังสือรับรองภาษี, สร้างไฟล์ฟอร์แมทกลางหรือเป็น MS Excelส่งให้สรรพากร และสร้างไฟล์ข้อมูลหนังสือรับรองภาษีเพื่อนำไปใช้ในเว็บสลิ๊ปเงินเดือน
 • รุ่น 1.40.2 เพิ่มเติมการอ่านข้อมูลเข้าสำหรับเงิน "บำเหน็จค้ำประกัน" สำหรับผู้ใช้กับบำนาญ
 • รุ่น 1.40.3 (ก.ย.61) เพิ่มการเก็บข้อมูล E-Mail เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก และการกำหนดรหัสธนาคารของบัญชีธนาคารเพื่อให้สามารถสร้างไฟล์ข้อมูล Excel ตามรูปแบบ KTB Universal Data Entry Online

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.41 (sl32v141.exe) พ.ย.61

 • ปรับปรุงการส่งข้อมูลตามรูปแบบของ Universal Data Entry Online ทั้ง Excel และ Text File
 • ปรับปรุงการแสดงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลในหน้าต่างการทำรายการตกเบิก
 • รุ่น 1.41.1 (sl32v1411.exe) ก.พ.62
  1. ปรับปรุงเพิ่มเติมการสร้างไฟล์หนังสือรับรองภาษีสำหรับรหัสเงินสะสม กบข./กสจ. และพนักงานราชการ

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.42 (sl32v142.exe) มี.ค.62

 • เพิ่มตัวเลือกส่งข้อมูลเป็นไฟล์ประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.43 (sl32v143.exe) มี.ค.62

 • เพิ่มแท๊ปสำหรับการปรับลดรายจ่ายที่ส่งหักสำหรับกรณีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายเดือนให้มียอดโอนเข้าบัญชีไม่ต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนด
 • รุ่น 1.43.1 (sl32v1431.exe) เม.ย.62
  1. เพิ่มเติมทางเลือกการคำนวณเป็นจำนวนเงินคงเหลือโอนไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่กำหนด
  2. เพิ่มข้อมูลการส่งออกไป MS Excel แบบกำหนดเอง

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.44 - 1.44.1 (sl32v1441.exe) ต.ค.62

 • ปรับปรุงหน้าต่างโปรแกรม
 • เพิ่มแบบรายงานการคำนวณยอดโอนไม่ต่ำกว่า 30% หรือแล้วแต่กำหนด ทางเครื่องพิมพ์และส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
 • รุ่น 1.44.2 (sl32v1442.exe) ปรับปรุงหน้าต่างการกำหนดสถานะการเบิกจ่ายหรืองดเบิกจ่าย ให้ระบุตามแผนหรือตำแหน่ง
 • รุ่น 1.48.1 (sl32v1481.exe) เพิ่มเติมฟอร์แมทการบันทึกข้อมูลแบบ สลจ.6 ให้เป็นไฟล์ฟอร์แมทแบบ MS Excel 2003

โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 1.49.?? (sl32v149?.exe) ก.พ.65

 • ปรับปรุงแบบ สลจ.6 ตามระบบใหม่
 • เพิ่มแบบ สลจ.7
 • เปลี่ยนระบบการนำเข้าข้อมูลภาษีและบำเหน็จค้ำประกันใหม่จาก MS Excel (โดยผู้ใช้ไม่ต้องดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการใดๆ กับ MS Excel)
 • เพิ่มการตรวจสอบยอดเงินระหว่างข้อมููลจากระบบกรมบัญชีกลาง (MS Excel) กับยอดส่ง สลจ.6

     


คลิ๊ปแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมเงินเดือน

ได้จัดทำคลิ๊ปแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมและฝากไว้ใน youtube.com เปิดดูคลิ๊ปคลิกที่นี่


Ready 52,298 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com