.:: การดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่ในกล่อง Download ด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ :: ทุกโปรแกรมสามารถอัพเดรทได้ฟรี ::.
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: Download ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)291852 (by http://msglive.org)

สมาชิก 447 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> Download --> โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์
     

โปรแกรมจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์

สำหรับวินโดวส์ 32/64 บิต

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.01

 • ปรับโครงสร้างข้อมูลให้มีขนาดในการเก็บข้อมูลมากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลบางอย่างมีความยาวมาก ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ เช่น ตำแหน่งผู้มีอำนาจจองไว้ 50 ตัวอักษร แต่ใช้งานจริงมีมากถึง 53 ตัวอักษร เลยปรับให้เป็น 100 ตัวอักษรเสียเลย

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.02

 • เพิ่มแบบพิมพ์ใบสำคัญรับเงิน

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.07

 1. ปรับปรุงหน้าต่างเพิ่มข้อมูลรายชื่อแผนงาน งาน/โครงการใหม่ให้ง่ายขึ้น กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ดับเบิ้ลคลิกในรายการที่ต้องการแก้ไข
 2. ปรับปรุงแบบพิมพ์ความเคลื่อนไหวการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุให้แสดงรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
 3. ปรับปรุงการประมวลผลเงินงบประมาณคงเหลือให้สอดคล้องกับการบันทึกในรายการวัสดุ และการจัดการงบประมาณ (รับ-จ่าย) ถ้ามีการบันทึกวันที่ย้อนหลัง
 4. เพิ่มเติมข้อความลงในหมายเหตุของงบหน้าประกอบฎีกา

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.08

 1. เพิ่มหน้าต่างสำหรับการจัดทำเอกสารการจ้างโดยวิธีตกลงราคา

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.09

 1. แก้ไขการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ปรับปรุงให้เลือกผู้ลงนามในใบสั่งซื้อ

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.11

 1. แก้ไขการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
 2. เพิ่มเติมการคำนวณค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานครุภัณฑ์และสามารถบันทึกค่าเสื่อมราคาได้
 3. เพิ่มเติมการเปิดแฟ้มข้อมูลปีเก่าหลังจากปิดบัญชีพัสดุแล้ว
 4. เพิ่มเติมในรุ่น 1.11.1
  • ปรับปรุงแบบพิมพ์ค่าเสื่อมราคาใหม่

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.17 (พ.ย.60)

 1. เพิ่มเติมแบบพิมพ์ในการซื้อ/จ้างพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ พ.ศ.2535 ยังคงแบบพิมพ์นี้ไว้ให้เลือกพิมพ์ตามเดิมได้
 2. โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.17.1 (ธ.ค.60)
  • ปรับเปลี่ยนคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เนื่องจากเดิมใช้ตรวจวงเงินเกิน 1 แสนจึงจะแต่งตั้ง 3 คน ให้เปลี่ยนเป็นตามแต่ผู้ใช้จะแต่งตั้ง เนื่องจากแต่งตั้ง 1 คนใช้ข้อความอย่างหนึ่งและมากกว่าจะใช้ข้อความอีกอย่างหนึ่ง

เปิดดูคลิ๊ปวิธีการใช้งานใน youtube.com

Ready 8,614 Time(s) 
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com