*** การลงทะเบียนโปรแกรมโปรดติดต่อ EMail: jakraval@hotmail.com Tel.: 081-8659686 *** โปรแกรมใหม่ในระบบ โปรแกรมเงินเดือน รุ่น 2.00 ***
 
.:: Member ::.

.:: คลิ๊ปการใช้โปรแกรม ::.

.:: คู่มือโปรแกรม ::.

.:: ดาวโหลดโปรแกรม ::.

.:: มุม RC ::.

.:: Counter ::.

504813 (by http://msglive.org)504813 (by http://msglive.org)504813 (by http://msglive.org)504813 (by http://msglive.org)504813 (by http://msglive.org)504813 (by http://msglive.org)

สมาชิก 0 คน
สมัครใหม่ 0 คน
 msglive.org --> ดาวโหลดโปรแกรม --> โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์
     

โปรแกรมจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์

สำหรับวินโดวส์ 32/64 บิต

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.11

 1. แก้ไขการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
 2. เพิ่มเติมการคำนวณค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานครุภัณฑ์และสามารถบันทึกค่าเสื่อมราคาได้
 3. เพิ่มเติมการเปิดแฟ้มข้อมูลปีเก่าหลังจากปิดบัญชีพัสดุแล้ว
 4. เพิ่มเติมในรุ่น 1.11.1
  • ปรับปรุงแบบพิมพ์ค่าเสื่อมราคาใหม่

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.17 (พ.ย.60)

 1. เพิ่มเติมแบบพิมพ์ในการซื้อ/จ้างพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ พ.ศ.2535 ยังคงแบบพิมพ์นี้ไว้ให้เลือกพิมพ์ตามเดิมได้
 2. โปรแกรมพัสดุ รุ่น 1.17.1 (ธ.ค.60)
  • ปรับเปลี่ยนคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เนื่องจากเดิมใช้ตรวจวงเงินเกิน 1 แสนจึงจะแต่งตั้ง 3 คน ให้เปลี่ยนเป็นตามแต่ผู้ใช้จะแต่งตั้ง เนื่องจากแต่งตั้ง 1 คนใช้ข้อความอย่างหนึ่งและมากกว่าจะใช้ข้อความอีกอย่างหนึ่ง

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 2.19 (มี.ค.61)

 1. แก้ไขรูปแบบการบันทึกจำนวนเงินของครุภัณฑ์ใหม่เนื่องจากมีครุภัณฑ์บางประเภทมีราคาเกิน 1 พันล้าน ทำให้รูปแบบข้อมูลเดิมไม่สามารถบันทึกได้
  • รุ่น 2.19.1 เพิ่มตัวเลือกยกเลิกการคำนวณค่าเสื่อมของครุภัณฑ์เฉพาะครุภัณฑ์ที่เลือก เพื่อให้สามารถคำนวณค่าเสื่อมของครุภัณฑ์นั้นใหม่ได้

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 2.20 (ก.ค.61)

 1. ปรับปรุงแบบพิมพ์ทะเบียนพัสดุให้สอดคล้องตามระเบียบพัสดุ
 2. รุ่น 2.20.1 (ก.ย.61) เพิ่มเติมตัวเลือกแก้ไขหรือลบข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์ โดยให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการในตารางที่ต้องการ
 3. รุ่น 2.20.2 เพิ่มตัวเลือกสำหรับการปรับปรุงยอดคงเหลือพัสดุ ให้โปรแกรมทำการคำนวณใหม่ ซึ่งอาจมีสาเหตุุมาจากการเริ่มต้นระบบทำการเบิกจ่ายพัสดุุโดยยังไม่มีการบันทึกซื้อหรือตั้งยอดคงเหลือไว้ก่อน ทำให้ยอดพัสดุุคงเหลือสุดท้ายติดลบจึงเพิ่มเติมให้โปรแกรมทำการคำนวณยอดคงเหลือใหม่ตามที่เป็นจริงหรือควรจะเป็น

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 2.21 (ธ.ค.61)

 1. ปรับปรุงโปรแกรมสามารถรับใบขอเบิกพัสดุผ่านระบบ Intranet ได้ โดยให้ผู้ขอเบิกใช้โปรแกรมบราวเซอร์ทั่วไป เช่น IE, Firefox หรือ Chrome เรียก URL มาที่เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมพัสดุนี้ไว้ โดยผู้ใช้ต้องทำการตั้งค่าเปิดให้บริการทำใบขอเบิกผ่านระบบ Intranet ก่อน โดยให้ไปที่ปุ่ม "ตัวเลือก" แล้วเลือก "ตั้งค่าหน่วยงาน" และเลือกทำเครื่องหมายหน้า "เปิดใช้บริการลงชื่อขอเบิกพัสดุผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ด้วย" จากนั้นให้บันทึกข้อมูล และปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ โปรแกรมจะจำลองเครื่องของผู้ใช้ให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นในเครื่องของผู้ใช้ต้องไม่มีโปรแกรมใดที่ใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ เช่น โปรแกรม AppServ, IIS, SAMP หรือ VertrigoServ อยู่ก่อนนี้ และระบบการปกป้องของวินโดวส์จะสอบถามการอนุญาตให้เปิดใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้ต้องคลิกเลือก Allow Access หรือ Unblock และแต่เวอร์ชั่นของวินโดวส์ โปรแกรมจะแสดงหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ใช้งานโปรแกรมอยู่บนแถบไตเติ้ลด้านบนของโปรแกรม เช่นข้อความ "WEBSERVICE Started [IP: 192.168.1.6]" ผู้ใช้สามารถนำหมายเลขเครื่อง 192.168.1.6 แจ้งกับผู้อื่นในสำนักงานไว้ใช้ในกรณีต้องการขอเบิกพัสดุผ่านระบบ Intranet ต่อไป หมายเลขเครื่องดังกล่าวจะได้มาจากระบบการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ซึ่งถ้าสำนักงานใช้ระบบ DHCP หมายเลขเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นผู้ใช้สามารถ Fixed IP Address ให้กับเครื่องที่ให้บริการนี้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของหมายเลขเครื่อง และในกรณีที่ต้องการเปิดให้บริการในกรณีนี้ ผู้ใช้ต้องเปิดโปรแกรมค้างไว้ถ้าปิดโปรแกรมก็จะไม่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถใช้งานอย่างอื่น โปรแกรมอื่น หรือแม้ทำงานอย่างอื่นในโปรแกรมได้ตามปกติ เนื่องจากโมดูลสำหรับการให้บริการจะทำงานแบบพื้นหลังจึงไม่กระทบการทำงานอื่น ๆ ของเครื่องที่ใช้งาน
 2. เพิ่มตัวเลือกกำหนดวันที่ต้องการพิมพ์ทะเบียนการรับ-จ่ายพัสดุ
 3. โปรแกรมพัสดุ รุ่น 2.21.1 (ก.พ.62)
  • ปรับปรุงแบบพิมพ์หนังสือสั่งจ้าง
  • ปรับปรุงการพิมพ์ทะเบียนครุภัณฑ์

โปรแกรมพัสดุ รุ่น 2.23 (มี.ค.62)

 • ปรับปรุงการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทั้งปี เนื่องจากการเริ่มระบบใหม่ยังไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาไว้ โปรแกรมจึงคำนวณย้อนหลังให้
 • โปรแกรมพัสดุ รุ่น 2.24 (ก.ค.62)

 • เพิ่มแบบพิมพ์ "บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง" ซึ่งปรากฎตัวเลือกในปุ่ม "พิมพ์หนังสือสั่งซื้อ"
 • ปรับปรุงรุ่น 2.24.1 (ส.ค.62)
  1. เพิ่มเติมรหัสบาร์โค๊ดในทะเบียนพัสดุ
  2. ปรับปรุงการทำรายการขอเบิกผ่านระบบ Intranet

 • เปิดดูคลิ๊ปวิธีการใช้งานใน youtube.com

  Ready 48,294 Time(s) 
  ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 E-Mail: jakraval@hotmail.com
  Create by Multi-Soft Group (MSG.) 2012© http://msglive.org Support by http://4gbhost.com